Regelement

LANemmen regelement

Locatie

Ook deze LANemmen wordt weer gehouden in het dorpshuis in Weerdinge.
Het zaal is voor bezoekers geopend van 10:30 tot 01:00

Bezoekers die zich voor openingstijd of na sluitingstijd op het terrein bevinden, zullen als nog worden verwijderd, tenzij dit besproken is met de organisatie en deze dit toelaat.

Omdat het evenement gehouden wordt in het dorpshuis, dient de bezoeker of deelnemer op de hoogte te zijn van het algemene regelement van het stichting dorpshuis Weerdinge.

Parkeren

Voor mensen die met een eigen auto komen is het mogelijk deze te parkeren voor of rondom het dorpshuis. Er zal geen beveiliging hiervoor aanwezig zijn dus het parkeren is geheel voor eigen risico.

Bezoekers

Identificatie
Iedere bezoeker/deelnemer dient zich te kunnen te identificeren met een geldig paspoort of identiteitsbewijs

Betaling

Het polsbandje, het bewijs van betaling, moet ten allen tijde zichtbaar gedragen worden. De leden van de organisatie zijn bevoegd om een bezoeker naar dit betalingsbewijs te vragen indien deze niet duidelijk zichtbaar is.

Kan de bezoeker dit bewijs niet tonen, dan zal hij of direct moeten betalen tegen het `betalen aan de deur` tarief, of hij wordt van het terrein gezet. Daarbij komt dat het niet kunnen tonen van een betalingsbewijs gezien wordt als fraude, bij directe betaling zal eveneens €20,- extra in rekening worden gebracht.

Wanneer een bezoeker de toegang tot het terrein - om welke reden dan ook - ontzegd of geweigerd wordt, zal hij in geen geval het betaalde toegangsgeld terugkrijgen.

Eigen risico

Faciliteiten
Het gebruik van de aangeboden faciliteiten op LANemmen is op eigen risico van de gebruiker. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruiken van de aangeboden faciliteiten. Onder deze faciliteiten vallen onder meer de stroomvoorziening en het netwerk.

Diefstal en/of schade
De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of vernieling van persoonlijke eigendommen. Bezoekers van LANemmen moeten de normale voorzichtigheid in acht nemen.

Verzekering
Bezoekers zullen zelf een reisverzekering en een eventuele aanvullende verzekering voor hun apparatuur moeten afsluiten indien zij dit wensen.

Gedrag

Vandalisme
Bij het met opzet vernielen van eigendommen van anderen volgt verwijdering van het terrein en aangifte bij de politie. Bij beschadiging van het terrein, het wegdek, gras, planten of bomen door ongepast gedrag zal de schade die Stichting Dorpshuis Weerdinge hierdoor ondervindt verhaald worden op de dader.

Vechten
In het geval van een vechtpartij tussen twee of meer personen zullen de betrokken personen tot de orde geroepen worden en gestopt worden. Als de daders het terrein niet vrijwillig willen verlaten, zullen zij worden overgedragen aan de politie.

Afval/rommel
Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken / containers. Deze staan in de zaal verspreid. Het maken van rommel, in welke vorm dan ook zal worden bestraft: Als een bezoeker betrapt wordt op het maken van rommel kan hem de opruimingskosten in rekening worden gebracht.

Apparatuur / bekabeling
Het is voor bezoekers verboden om aan de apparatuur of bekabeling van de organisatie te komen. Zij kunnen altijd de hulp inroepen van de Field Admin voor hun deel van het terrein. De enige twee uitzonderingen zijn om een netwerkkabel te bevestigen in een poort van de switch of het bevestigen van een stroom-verdeler of haspel voor de energievoorziening.

Brand preventie
Deelnemers van LANemmen zullen te allen tijde preventief te werk gaan, indien de kans bestaat dat brand kan voorvloeien uit de activiteiten van een deelnemer.

Eten/ drinken

Meebrengen eigen consumpties
Het meebrengen van eigen eten, mits voor persoonlijk gebruik, is toegestaan. Het is echter niet toegestaan om zelf drinken mee te nemen, dit dient gekocht te worden aan de bar.

Illegale activiteiten

Wapens
Het in bezit zijn en/of gebruiken van een wapen is niet toegestaan. Onder deze regel valt ook het gebruik van zogeheten spudguns en paintballwapens.

Hacken / computercriminaliteit
Elke vorm van hacken is verboden. Hieronder valt o.a. het onrechtmatig toegang verschaffen tot, of schade toebrengen aan computers en/of andere apparatuur van andere bezoekers, organisatie, of van anderen. Er wordt hierop streng toezicht gehouden, onder meer door het registreren en analyseren van (verdacht) netwerkverkeer.

Illegale software
Deelnemer is het verboden illegale software mee te nemen naar het evenement. Deelnemer is ten aller tijde verantwoordelijk voor alle door zijn / haar meegebrachte software. Bij constatering van verspreiding / distributie van illegale software ("warez") of andere illegale materialen zullen de officiële instanties op de hoogte worden gesteld. Bij een geconstateerde overtreding wordt deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement, zonder terugave van de entreeprijs.

Vrijwaring
Deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop de deelnemer gebruik maakt van het netwerk tijdens het evenement

Intellectuele eigendomsrechten
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door de deelnemer. De deelnemer vrijwaart organisatie voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door, dan wel door middel van de deelnemer.

Cheaten
Cheaten ofwel oneerlijk deelnemen aan het evenement is verboden. De organisatie bepaalt ten aller tijde wat onder cheaten of oneerlijk deelnemen wordt verstaan. Bij een geconstateerde overtreding wordt deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement, zonder terugave van de entreeprijs.

Machtiging tot het doen van onderzoek
De Organisatie behoudt zich het recht voor om vermeende schendingen van de algemene voorwaarden te onderzoeken. Hierbij kan informatie over de gebruiker(s) of de klagende partij worden ingewonnen en kan het materiaal op de server en het netwerk van de organisatie worden onderzocht. Deelnemer machtigt de organisatie hierbij om samen te werken met gerechtelijke autoriteiten in het onderzoeken van vermeende criminele schendingen, rechthebbenden in het onderzoeken van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en systeembeheerders van andere internet providers of netwerk- en computerfaciliteiten om op de naleving van de algemene voorwaarden toe te zien. Bij een dergelijke samenwerking kan bijvoorbeeld de gebruikersnaam, het IP-adres of andere identificerende informatie over een deelnemer worden doorgegeven, een en ander met inachtneming van de wettelijke privacyregelgeving.

Geluid

Geluidsniveau
Het is bezoekers NIET toegestaan om hun geluidsapparatuur op een flink volume in te stellen. Er zijn grenzen. Mochten andere bezoekers aangeven het volume hinderlijk te vinden, dan kan de organisatie diegene die het geluid maakt, verzoeken het volume te verlagen.

Stilteperiode
Tussen 02:00 - 09:00 `s ochtends dient er stilte op het terrein te zijn. Er mogen speakers gebruikt worden, mits het geluid hiervan zo zacht staan dat de persoon naast je hier geen last van heeft. De organisatie zal zelf steekproeven nemen en hieruit eventueel actie ondernemen tot volumeverlaging. Bij herhaaldelijk overtreden van de regels ten aanzien van geluid zullen speakers in beslag worden genomen tot het einde van het evenement.

Een laatste opmerking

Het is natuurlijk niet leuk om een hele rij met onderwerpen te lezen wat allemaal niet mag. Over het algemeen gelden de onderwerpen hierboven in het dagelijks leven als vanzelfsprekend.
Het belangrijkste op LANemmen is dat iedereen het hier naar zijn zin heeft. Stichting LANevent, de organisator van LANemmen, is een not-for-profit stichting. Wij organiseren dit evenement niet om er geld aan te verdienen, alleen om mensen een leuke paar dagen te geven, het is echter helaas wel nodig dat we een regelement als dit op onze website plaatsen.